ZÁSADY OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Osobní údaje považujeme za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme.
Ze všech sil se snažíme zabezpečit a ochránit Vaše osobní údaje. Prosíme, přečtěte si zásady, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme a pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

V těchto zásadách ochrany Vašeho soukromí vysvětlujeme:

 • co to jsou osobní a další údaje,
 • kdo, proč a jak shromažďuje Vaše osobní údaje,
 • jak chráníme Vaše osobní údaje a data,
 • proč a jak používáme cookies,
 • jakým způsobem se můžete informovat o zpracování Vašich osobních údajů a získat
  k těmto údajům přístup a případně Vaše osobní údaje opravit, aktualizovat nebo požádat
  o jejich vymazání.

CO JSOU OSOBNÍ A DALŠÍ ÚDAJE

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávkového formuláře/zaslání e-mailu. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní objednáváte služby nebo ne. Tyto údaje neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním dalších údajů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče (viz používání cookies na webu).

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Adam Misař, se sídlem Žehuň 144, 289 05 Žehuň,

IČ: 04700945,

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk,

č.j. 120/26659/2017/Čer

Adresa pro doručování: Žehuň 144, 289 05 Žehuň

Telefonní číslo: 721 016 780

Kontaktní e-mail: info@kniholo.com

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za pomocí formulářů uvedených na webu kniholo.cz pro následující účely:

 1. vyřízení objednávky
 2. vyřízení reklamace
 3. zodpovězení Vašich dotazů

Účelem zpracování osobních údajů je pouze to, abychom mohli kvalitně zpracovat a vyřídit Vaši objednávku, případně zodpovědět Vaše případné dotazy. K žádnému jinému účelu osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme.

Osobní údaje nepředáváme žádné jiné osobě a chráníme je před jejich zneužitím. Výjimku představují osoby podílející se na vyřízení objednávky. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je k tomuto účelu nutný.

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní. Údaje však zásadně nevyužíváme k obchodním a marketingovým účelům, tj. k nabízení dalších služeb.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní službu:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa (pro účely fakturace)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Obsah zadání Vaší objednávky vyplněné pomocí příslušného formuláře webu

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VAŠE PRÁVA K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly osobní údaje shromážděny v souladu s Vašim souhlasem.

Pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme, tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání.  Nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální osobní údaje, nebo pokud si přejete, abychom osobní údaje nezpracovávali, můžete tohoto práva kdykoli využít. Vezměte, prosím,
na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom osobní údaje smazali z databáze a ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že Vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné dozorové orgány, zejména
na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo (https://www.uoou.cz).

OCHRANA A BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavedli jsme příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tato opatření patří zejména:

 • komunikaci s webem šifrujeme pomocí protokolu SSL,
 • procesy shromažďování a zpracování osobních údajů pečlivě kontrolujeme,
 • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí,
 • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace,
 • používáme firewally a další zabezpečovací technologie.

POUŽÍVÁNÍ “COOKIES” NA WEBU

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
Tzv. „cookies“ (z angl. slova koláčky) jsou malý soubor dat, které web uloží do Vašeho počítače, mobilního telefonu či tabletu. „Cookies“ slouží mimo jiné k rozlišování preferencí uživatelů webových stránek a k tomu, aby si o Vás web pamatoval určité informace při Vaší další návštěvě. Např. právě díky cookies ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké Vám má předvyplnit jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci a pro Vás nepředstavují nebezpečí.

Používáním webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů “cookies” (cookies soubory  – Google Analytics, více informací zde) na Váš počítač. Pokud si přejete zablokovat „cookies“ z webu, můžete nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že Váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

 ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 DOTAZY OHLEDNĚ OCHRANY SOUKROMÍ

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany Vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme osobní údaje, obraťte se prosím na nás.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.11.2022.