Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace nákupu zboží prostřednictvím webového rozhraní kniholo.cz (dále jen „webové rozhraní“), které

provozuje podnikatel

Adam Misař, se sídlem Žehuň 144, 289 05 Žehuň,

IČ: 04700945,

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk,

č.j. 120/26659/2017/Čer

Adresa pro doručování: Žehuň 144, 289 05 Žehuň

Telefonní číslo: 721 016 780

Kontaktní e-mail: info@kniholo.com

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami, a to už před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout obchodu kniholo.cz potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné vše nahlásit na e-mail info@kniholo.com či tel.: 721 016 780, nebo písemně na adresu prodejce.

Výše uvedeným, není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však obchodu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Jako prodejce totiž odpovídáme za to, že zboží při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuto ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že zboží odpovídá svému popisu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a dále odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

 

2. Uplatnění a vyřízení reklamace

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a je dlouhý 24 měsíců. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, písemně nebo telefonicky. Při reklamaci můžete využít tento formulář.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnutého zboží. Prosíme o co nejdetailnější popis toho, co reklamujete, uvítáme případně i fotografie. Kniholo. cz doporučuje rovněž zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis). Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji. Přiložení dokladu není podmínkou reklamace, ale výrazně nám usnadňuje její vyřizování.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, o přijetí reklamace rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V některých případech je nutné k celkovému vyřízení reklamace předat reklamované zboží prodejci zpět. V tomto případě budete po uplatnění reklamace vyzvání ke zpětnému dodání zboží na adresu obchodu. Zásilka musí v tomto případě obsahovat: reklamované zboží (případně jeho příslušenství) a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je identifikace původu i závady zboží ztížena. Kupující si je dále vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Je-li kupující-podnikatel (nikoli spotřebitel), prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží je znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Při uplatnění reklamace dále žádáme kupující, aby braly v potaz to, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci.

 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Při vyřízení reklamace vrácením částky za zboží (dobropisem) prodávající bude v rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vracet přijatou částku bezodkladně, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. Tyto náklady Vám uhradíme způsobem, jaký budete požadovat.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

 

3. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem nijak dotčena.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.11.2022.