Obchodní podmínky byly vytvořeny ve spolupráci s advokátní kanceláří provozující portál Právo pro podnikatele, pečlivě si je prosím prostudujte. Děkujeme.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené přes e-shop kniholo.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi prodávajícím (podnikatelem)

 

Adam Misař, se sídlem Žehuň 144, 289 05 Žehuň,

IČ: 04700945,

není plátcem DPH

zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk,

č.j. 120/26659/2017/Čer

Adresa pro doručování: Žehuň 144, 289 05 Žehuň

Telefonní číslo: 721 016 780

Telefonní číslo: 721 016 780

Kontaktní e-mail: info@kniholo.com

a Vámi jako kupujícím (spotřebitelem)

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“), uzavřenou pomocí webového rozhraní kniholo.cz se zavazujeme poskytnout Vám zboží specifikované v těchto všeobecných obchodních podmínkách a na webovém rozhraní a Vy se zavazujete uhradit nám za toto zboží příslušnou cenu (uvedenou v objednávkovém formuláři).

Užívání našich webových stránek a nakupování přes ně se řídí kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek i Reklamačním řádemZásadami ochrany Vašeho soukromí.

1.2.          Jaké zboží prodáváme?

Prodáváme Knihola. A co si pod pojmem Kniholo představit? No přeci designový kus nábytku kombinující ty nejlepší vlastnosti prostorné knihovny a pohodlného křesla. Kniholo je inovativní výrobek vymyšlený v České republice a je chráněn Zapsaným průmyslovým vzorem Společenství EU.

1.3.     Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4.         Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

  • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 5 těchto obchodních podmínek);
  • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

1.5.          Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

–      těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

–      Zásadami ochrany Vašeho soukromí, které upravují ochranu Vašich osobních údajů

–      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby;

–      Zásady cookies, které upravují chování na webovém rozhraní, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

–      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

–      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

–      zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

–      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2.       KUPNÍ SMLOUVA

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu?

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní. Na webovém rozhraní je uvedena charakteristika zboží s popisem jeho vlastností. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny zboží. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávkový formulář vyplněný v  souladu s těmito obchodními podmínkami (případně je možno objednávku učinit i po e-mailu), a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Do webového objednávkového formuláře je nutné vyplnit požadované údaje. Údaje uvedené v tomto formuláři považujeme za správné a úplné. O jejich případné změně nás prosím bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Před odesláním formuláře ke zpracování máte také samozřejmě možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do webového objednávkového formuláře.  Webový objednávkový formulář zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „Odeslat“.

2.2.          Kdy je tedy smlouva uzavřena? 

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky, pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno, nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Smlouva je uzavřena akceptací objednávky z naší strany e-mailem (na kontakt Vámi uvedený
v objednávkovém formuláři).

2.3.           Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

2.4.             Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou.

2.5.              Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.6.               V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.          Jakým způsobem můžete uhradit cenu zboží?

Cenu zboží (předmětu koupě) můžete uhradit bankovním převodem, vložením peněžní částky na náš účet nebo převodem pomocí poštovní poukázky (číslo účtu a variabilní symbol Vám bude sdělen v potvrzení objednávky). V potvrzení objednávky je vždy uvedena konečná cena.

3.2.          Kdy nastane splatnost ceny?

Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3.          V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

4.       DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí danou kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc (respektive pošle přepravení společností), jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní tak kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci. Prodávající odevzdá věc kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce. Prodávající vždy odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí.

 

 

5.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.          Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy prosíme zaslat primárně na naši  e-mailovou adresu (kontaktovat nás ale můžete i dopisem nebo telefonicky). Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá následně zpět prodávajícímu předmět koupě bez zbytečného odkladu. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu (není však podmínkou), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

5.2.           Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

 

5.3.            Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.3 těchto obchodních podmínek),
  • předmět koupě z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout,
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již uhradili cenu za předmět koupě, vrátíme Vám bezodkladně přijatou částku, a to stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

 

6.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme dále postupovat také v souladu s naším Reklamačním řádem. S tímto reklamačním řádem se, prosím, důkladně seznamte.

 

7.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.           Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží přes webové rozhraní jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2.           Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme zpravidla prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu info@kniholo.com. Obrátit se na nás samozřejmě můžete ale i poštou či telefonicky.

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Dále máte právo na případné tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1.

7.3.            Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme primárně doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2022.